دختری از شیلنگ قمقمه 206 برای تهیه ترشی استفاده می کند

شیلنگ پایینی و شیلنگ قمقمه 206 یکی از شیلنگ های بزرگی هستند که نمی تواند گرمای شدید مایع خنک کننده را جذب کند. در پایین رادیاتور متصل به محفظه پمپ آب موتور قرار دارد. از طریق شیلنگ، مایع خنک کننده سرد به موتور منتقل می شود زیرا پمپ آب نیز نقش خود را ایفا می کند.

این نوع شلنگ ها شیلنگ بزرگ دیگری هستند که در قسمت بالایی رادیاتور قرار دارند. آنها برای جذب گرمای شدید از مایع خنک کننده طراحی شده اند زیرا تنها مایع خنک کننده داغ اجازه عبور از آن را دارد.

به همین دلیل است که شیلنگ بالا و پایین قابل تعویض نیست.

از آنجایی که مایع خنک‌کننده گرمای تولید شده را در طی فرآیند احتراق جذب می‌کند، از طریق شیلنگ بالایی به رادیاتور بازمی‌گردد تا خنک‌سازی رخ دهد.

شیلنگ بالایی به عنوان شیلنگ بخاری شناخته می شود.

از آنجایی که یک ترموستات وجود دارد که اطمینان می دهد خنک کننده قبل از ورود به رادیاتور به دمای خاصی می رسد.

شیلنگ

یک شیلنگ بای پس به مایع خنک کننده اجازه می دهد تا در صورت رسیدن به دما، به موتور بازگردد.

ترموستات قفل باقی می ماند و اگر هنوز دما برای باز کردن شیر بدست نیامده باشد، مایع خنک کننده را مسدود می کند. بنابراین، خنک کننده رادیاتور را در حالی که شیلنگ را دنبال می کند دور می زند.

انواع شلنگ سرریز درپوش فشار رادیاتور و مخزن سرریز را به هم متصل می کنند. با وارد شدن فشار به مایع خنک کننده داغ در رادیاتور و انبساط آن، درب فشار باز می شود و خنک کننده داغ خارج می شود.

مایع خنک کننده از طریق شیلنگ سرریز به مخزن می رود. این شیلنگ نیز شیلنگ بخاری است.

توضیح مناسب در مورد نحوه کار شیلنگ شرح کامل سیستم خنک کننده را پوشش می دهد زیرا با آنها مایع خنک کننده در سراسر جهان گردش می کند.

در انواع مختلف شیلنگ های مورد استفاده در خنک کننده خودرو، ما به نحوی کار آنها را پوشش داده ایم، اما می توانید مقاله کاملی در مورد نحوه عملکرد سیستم خنک کننده را بررسی کنید تا درک واضح تری داشته باشید.